Instytut Sztuk Wizualnych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Sztuk Pięknych w Pracowni Grafiki

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

2. Spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668).

3. Udokumentowany dorobek artystyczny w dziedzinie grafiki oraz popularyzatorski w postaci udziału w wystawach, konkursach, akcjach artystycznych z tego zakresu.

4. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni być przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Grafika i Grafika cyfrowa.

5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.

6. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych z zakresu grafiki.

7. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne w zakresie projektów artystycznych i wystawienniczych.

8. Udział w warsztatach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych krajowych i międzynarodowych.

9. Biegła znajomość języka polskiego.

10. Dobra znajomość języka angielskiego (również w słownictwie z zakresu sztuki).

11. Posiadane umiejętności praktyczne:

· znajomość klasycznych i cyfrowych technik graficznych

· znajomość zasad pracy w pracowniach grafiki i umiejętność obsługi urządzeń, w które są wyposażone te pracownie (kopiorama, naświetlarka UV, suszarka do sit, stoły podciśnieniowe, myjka ciśnieniowa, prasy ręczne i hydrauliczne, dygestorium, krajarka do bloku książki, nożyce introligatorskie/gilotyna, bigówka, obsługa cyfrowych urządzeń drukujących Epson i Canon – proofery i plotery) umiejętność archiwizowania grafik w formie cyfrowej

· znajomość zasad budowy i impozycji publikacji w okładkach różnego typu (szyte, klejone, kombinowane)

· obsługa programów graficznych Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom)

· znajomość procesów poligraficznych i introligatorskich

· znajomość obróbki obrazów monochromatycznych wielotonalnych, monochromatycznych jednotonalnych, wielokolorowych jednotonalnych, wielokolorowych wielotonalnych

12. Posiadane kompetencje społeczne:

· umiejętność radzenia sobie i podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących

· umiejętność zarządzania czasem

· zdolności komunikacyjne (interpersonalne)

13. Umiejętność organizacyjne

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Sztuk Wizualnych UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

3. CV

4. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu magistra.

5. Wykaz publikacji naukowych oraz udziału w projektach (grantach) naukowych.

6. Portfolio w wersji elektronicznej.

7. Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty

8. Oświadczenie że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole, pokój 1.15

w terminie do dnia 26.02.2021 r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Sztuk Pięknych w Pracowni Grafiki

Komisja zastrzega sobie możliwość do rozmowy z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

.