Oferta pracy - post-doc (pracownik badawczy)

Employer:

University of Opole, Institute of Political Science and Administration

Job-position/Nazwa stanowiska:

post-doc position

Requirements/Wymagania:

PhD in political or other social sciences with experience in researching cross-border/international co-operation or related issues and working in international projects. Good knowledge of Hungarian and English languages is a must, knowledge of additional V4 language is an advantage. Proven track-record in publishing in peer-reviewed international journals is a must.

Job-description/Opis zadań:

Conceptualization and operationalization of the main terms/variables; preparing a questionnaire for an interview and sending it to the Euroregions and its evaluation (taking care about responsiveness by friendly reminders); conducting desk research including the research in other than PL and EN languages; conducting in-depth interviews with the euroregional and other relevant stakeholders; conducting case studies; analysis and interpretation of data; preparing research report.

Typ konkursu NCN: OPUS – 19

Deadline/Termin składania ofert: 9 February 2021, 12:00

Form of application/Forma składania ofert: send CV and additional information specified below to the principal investigator – hynek.bohm@uni.opole.pl

Conditions/Warunki zatrudnienia:

Post-doc full-time position for 24 months, starting from 1 March 2021, brutto salary cca 10 000 PLN/months.

In the period of remuneration within the project, the post-doc must not receive other remuneration from the funds granted within the scope of direct costs in research projects financed in NCN programs.

In the period of remuneration within the project, the post-doc must not be employed by another employer on the basis of an employment contract, including by an employer with the seat outside Poland.

Additional information/Dodatkowe informacje:

The application should contain:

1. Application letter addressed to the rector of the University of Opole, prof. dr hab. Marek Masnyk;

2. Declaration on the processing of personal data (GDPR);

3. Document confirming the PhD in social sciences;

4. Scientific CV;

5. List of the most relevant publications grouped into the following categories: articles in peer-reviewed journals, chapters in monographies, publications in post-conference volumes, books;

Please the requested information until 9 February 2021 to the principal investigator dr Hynek Böhm: hynek.bohm@uni.opole.pl
Pracodawca:

Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Nazwa stanowiska:

post-doc (pracownik badawczy)

Wymagania:

- Dyplom doktora nauk o polityce lub innej dyscypliny nauk społecznych uzyskany w roku 2014 lub później;

- Doświadczenie badawcze w tematyce współpracy transgranicznej/międzynarodowej lub pokrewnych obszarów;

- Bardzo dobra znajomość języka węgierskiego i angielskiego;

- Doświadczenie w publikowaniu artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych;

Wymagania dodatkowe:

- Znajomość języka polskiego, czeskiego lub słowackiego

Opis zadań:

Pracownik zatrudniony będzie na stanowisko Post-doca w grancie otrzymanym w ramach konkursu OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki. Do podstawowych obowiązkó należeć będzie:

- Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć/zmiennych badawczych;

- przygotowanie kwestionariusza wywiadu, przeprowadzenie i analiza wywiadów z przedstawicielami euroregionów,

- dbanie o harmonogram realizacji zadań badawczych,

- prowadzenie analizy desk research w językach krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz języku angielskim,

- analiza i interpetacja danych,

- przygotowanie raportu z badań I artykułów naukowych.


Termin składania ofert: 9 lutego 2021, godz. 12:00

Forma składania ofert: drogą mailową na adres: hynek.bohm@uni.opole.pl

Warunki zatrudnienia:

Umowa na czas określony (24 miesiące) na pełny etat, na stanowisku pracownika badawczego. Rozpoczęcie pracy 1 marca 2021 roku. Miesięczna pensja według regulaminu kosztów Narodowego Centrum Nauki (10 tys. zł miesięcznie na pokrycie wszystkich kosztów zatrudnienia)

W czasie zatrudnienia w projekcie post-doc nie może otrzymywać wynagrodzenia w innym projekcie finansowanym przez NCN.

W czasie zatrudnienia w projekcie, post-doc nie może być zatrudniony przez innego pracodawcę na podstawie umowy o pracę, w tym u pracodawcy zagranicznego.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Podanie, kierowane do Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marka Masnyka;

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. Dyplom doktora;

4. CV;

5. Lista publikacji, uszeregowanych w następującym porządku:

- artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych;

- rozdziały w monografiach naukowych;

- publikacje pokonferencyjne;

- monografie autorskie.

Oferty należy składać drogą mailową do 9 lutego 2021 roku na adres Dr Hynka Böhma (kierownik projektu badawczego): hynek.bohm@uni.opole.pl

.