Konkurs na stanowisko Profesora lub Adiunkta

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Katedra Matematyki

DYSCYPLINA NAUKOWA

matematyka

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Profesor uczelni (pełny etat, pensum 210 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych lub adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

  1. posiadanie dyplomu doktora habilitowanego lub doktora w dyscyplinie matematyka;
  2. dorobek naukowy z zakresu matematyki;
  3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej;
  4. 4. dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. list intencyjny;

2. życiorys - CV;

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego lub doktora;

  1. wykaz publikacji;
  2. plan badań naukowych w dyscyplinie matematyka;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: im@uni.opole.pl

do 17 lutego 2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

INNE INFORMACJE

Ewentualne pytania prosimy kierować do prof. Macieja P. Wojtkowskiego mwojtkowski@uni.opole.pl

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora/adiunkta.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

.