Konkurs na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznym UO

Wymiar etatu: ½

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • zdolności organizacyjne
 • samodzielność, dokładność i systematyczność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, w zakresie kontaktów z potencjalnymi interesariuszami Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego
 • umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office
 • umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu
 • umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność,
 • umiejętność komunikowania się w języku angielskim, umożliwiającą obsługę studentów i pracowników zagranicznych

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie obsługa administracyjna Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO, w tym m.in.:

 • zarządzanie dokumentacją i rejestrami interesariuszy
 • organizacja czasu pracy pracowników merytorycznych CWPT UO
 • współpraca z Kierownikiem Projektu, w celu realizacji założonych wskaźników produktu i rezultatu
 • inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym w obszarze działalność CWPT UO
 • obsługa interesariuszy wewnętrznych (studentów i pracowników) oraz zewnętrznych, również za pomocą narzędzi teleinformatycznych (np. przestrzeń MS_Teams)

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy ½ etatu
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

- podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony:

www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)

- odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie

należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 17 grudnia 2020 ( z zaznaczeniem na kopercie „Referent w CWPT”) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.