Konkurs na stanowisko Psychologa w Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznym UO

Wymiar etatu: 1/1 – praca w projekcie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • staż pracy: minimum 3 lata doświadczenia w realizacji poradnictwa psychologicznego
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończonych kursów i szkoleń dot. dodatkowych form wsparcia psychologicznego
 • znajomość specyfiki środowiska i uwarunkowań problemowych w zakresie prowadzenia wsparcia w środowisku osób z niepełnosprawnością
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, dokładność i systematyczność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, w zakresie kontaktów z potencjalnymi interesariuszami Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego
 • umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office
 • umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu
 • umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność,
 • umiejętność komunikowania się w języku angielskim, umożliwiającą obsługę studentów i pracowników zagranicznych
 • przygotowanie zarysu funkcjonowania Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO (do przedstawienia na etapie rozmowy kwalifikacyjnej)

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego
 • współpraca z Kierownikiem Projektu „UO uczelnia (bardzo!) dostępna”, w celu realizacji założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu
 • współpraca z Koordynatorami poszczególnych zadań Projektu „UO uczelnia (bardzo!) dostępna”, w celu wypracowania rozwiązań o charakterze synergicznym
 • inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym w obszarze działalność CWPT UO
 • obsługa interesariuszy wewnętrznych (studentów i pracowników) oraz zewnętrznych, również za pomocą narzędzi teleinformatycznych (np. przestrzeń MS_Teams)

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

- podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony:

www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)

- odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie

należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 17 grudnia 2020 ( z zaznaczeniem na kopercie „Psycholog w CWPT”) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.