Konkurs na stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów – Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów

UNIWERSYTET OPOLSKI

ogłasza konkurs na stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów – Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów

wymiar etatu – 1 pełny etat

Wymagania obligatoryjne:

· Wykształcenie wyższe;

· Staż pracy – co najmniej 3 lata;

· Znajomość zasad finansowania projektów ze środków NCN, NCBiR, Horyzont, programów regionalnych oraz krajowych finansowanych ze środków unijnych;

· Doświadczenie w zakresie rozliczania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł krajowych i unijnych;

· Podstawowa wiedza w zakresie Ustawy PZP;

· Biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;

· Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na presję czasu;

· Umiejętność pozyskiwania wiedzy ze źródeł ogólnodostępnych w zakresie wykonywanych obowiązków;

· Dokładność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

· Kursy i szkolenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

· Doświadczenie w działaniach obejmujących wsparcie realizacji projektu (PMO);

· Znajomość metodyk raportowania realizacji projektów;

Podstawowe obowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

· Wsparcie kierownika projektu w zakresie działań merytorycznych w projekcie;

· Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami umów o dofinansowanie;

· Raportowanie postępu prac projektowych;

· Identyfikacja ryzyk w projekcie, rekomendowanie działań naprawczych;

· Przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

· Prowadzenie bazy danych projektów Uczelni;

Oferujemy:

· Ciekawą pracę w stabilnej instytucji;

· Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas nieokreślony;

· Świadczenia socjalne;

· Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11. 2020 r. pocztą na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole lub osobiście na podany adres - pok. nr 6 w godz. 8.00 – 15.00; z dopiskiem „konkurs na stanowisko w Biurze Nauki i Obsługi Projektów”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).


.