Konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zamówień Publicznych UO

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

• Wykształcenie wyższe;

• Co najmniej jedno- [ 1 ] roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

• Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja;

• Umiejętność sporządzania i redagowania pism;

• Potwierdzone uczestnictwo w co najmniej jednym [ 1 ] szkoleniu z zakresu zamówień publicznych w okresie ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy.


WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

• Umiejętność sporządzania i redagowania dokumentacji przetargowej, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;

• Co najmniej dwu - [ 2 ] letnie doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

• Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

• Ukończone studia z zakresu zamówień publicznych;

• Ukończone studia z zakresu prawa, administracji lub kontroli i audytu;

• Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

• Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych na ich potrzeby;

• Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA:

• Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

• Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, dbanie o prawidłowość prowadzonych postępowań), w tym współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w powyższym zakresie;

• Monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych;

• Archiwizowanie sporządzonych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań.

WARUNKI PRACY:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

• Świadczenia socjalne;

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin;

• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11. 2020 r. wyłącznie pocztą na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, z dopiskiem „konkurs na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.