KONKURS NA STANOWISKA TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ - 3 stanowiska

Uniwersytet Opolski

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKA TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W WIELOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Wymiar etatu : 1 pełny etat ( 3 stanowiska)

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane medyczne lub pokrewne (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia itp.) lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata
 • umiejętność obsługi urządzeń medycznych
 • umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego
 • dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office), baz danych oraz urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • rzetelność , sumienność i pozytywne nastawienie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podstawowy zakres obowiązków

 • uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z Projektu, a w szczególności związanych z realizacją programu wyposażenia, ewidencją zakupów, organizacją szkoleń, rozliczeń kosztów Projektu
 • uczestniczenie w realizacji Programu Rozwoju Kształcenia Symulacyjnego na Uniwersytecie Opolskim
 • przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego
 • stała dbałość o wyposażenie WCSM
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych
 • wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
 • koordynacja harmonogramu zajęć pod względem dostępności pracowni
 • zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11. 2020 r. wyłącznie pocztą na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, z dopiskiem „konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.