Konkurs na stanowisko Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO)

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość wytycznych i regulacji prawnych w obszarze działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze funkcjonowania uczelni wyższych,
 • Bardzo dobra znajomość pracy biurowej i procedur biurowych,
 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu,
 • Sprawność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),

Dodatkowe wymagania:

 • Wymagany staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy w instytucjach otoczenia biznesu lub jednostce sektora finansów publicznych bądź analogiczny okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych.
 • Kandydat jest zobowiązany do przedstawieniu Koncepcji programowej i organizacyjnej (Koncepcja) funkcjonowania jednostki. Ocena Koncepcji stanowić będzie jedno z kryteriów wyboru kandydata.

Obszar działalności:

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne AIP,
 • Wdrożenia Koncepcji programowej i organizacyjnej AIP,
 • Koordynacja prac zespołu pracowników AIP,
 • Opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego (jako część składowa planu Uczelni),
 • Przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działalności AIP

Opis stanowiska pracy

Praca w pełnym wymiarze pracy, w pomieszczeniach Uczelni, w trybie jednozmianowym. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne i przywódcze, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, umiejętność tworzenia wizerunku firmy, wysoka kultura osobista, zdolność pracy z zespołem, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • List motywacyjny,
 • Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności
 • Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2020 r. :

 • w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6) – w formie papierowej

lub

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji umieszczona jest pod adresem: http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf


.