Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta / specjalistę w Biurze Rachunkowości

Wymagania obligatoryjne :

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe;
 • Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku księgowym;
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości;
 • Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;
 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania fakultatywne :

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Bieżące księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont uczelni;
 • Księgowanie wyciągów bankowych;
 • Dekretowanie i kontrola dokumentów księgowych pod kątem ich zgodności z przyjętym planem kont;
 • Bieżące księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizowanymi projektami, w tym współfinansowanymi z UE;
 • Rozliczanie projektów w obszarze przychodowo – kosztowym zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Opracowywanie danych na potrzeby obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej, statystycznej oraz wewnętrznej;
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą inwentaryzacją kont księgowych oraz na koniec roku obrotowego.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Świadczenia socjalne.
 • Zatrudnienie od 01 stycznia 2021 r.

Wymagane dokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy;
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;
 • Referencje;
 • Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 6 (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)

.