Konkurs na stanowisko profesora w specjalności diagnostyka laboratoryjna w Instytucie Nauk Medycznych

Instytut Nauk Medycznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora w specjalności diagnostyka laboratoryjna.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych bądź pediatrii oraz dorobek naukowy i doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

3. posiadają:

· stopień naukowy doktora habilitowanego

· dorobek naukowy,

· prawo wykonywania zawodu lekarza,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

· PESEL;

· aktualnego miejsca zatrudnienia;

· posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;

· posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;

· dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, wartością IF, indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego ze słowami kluczowymi w układzie:

· Monografie lub rozdziały w monografiach;

· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym;

· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

6. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

8. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim i w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego prowadzącymi działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2020r.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

11. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

12. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48 45-052 Opole

w terminie do dnia: 11.09.2020r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora w specjalności diagnostyka laboratoryjna

.