Asystent w Instytucie Nauk Pedagogiczny

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1) Posiadanie tytułu magistra w zakresie socjologii lub antropologii. 
2) Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem.
3) Udokumentowany dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie socjologii lub antropologii.
 
DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
2) Doświadczenie w koordynowaniu działań i projektów kulturalnych lub społecznych.
 
WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO 
2) życiorys zawodowy 
3) dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra
4) Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do?pobrania
5) wykaz publikacji naukowych oraz udziału w projektach (grantach) naukowych
6) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne)
7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej
8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie?zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf
 
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych Instytutu Nauk Pedagogicznych, 
45-052 Opole, ul. Oleska 48, 
pokój 321 lub 317
do 04 września 2020 r. do godz. 12.00

.