Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Psychologii UO


Asystent dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski

Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA

Psychologia

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Asystent dydaktyczny

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) tytuł zawodowy magistra psychologii,

2) zainteresowania naukowe w zakresie dyscypliny psychologia,

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) zainteresowania w zakresie psychologii klinicznej/społecznej,

2) dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4) kopia dyplomu magisterskiego,

5) list polecający od samodzielnego pracownika z dyscypliny psychologia lub wskazanie dla Komisji Konkursowej takiej osoby do kontaktu,

6) wykaz dorobku naukowego,

7) wykaz konferencji naukowych, w których kandydat wziął aktywny udział,

8) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty

9) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście do 09.08.2020r. oraz od 17.08.2020r. lub przesłać pocztą tradycyjną a także elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl) do sekretariatu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Plac Staszica 1, 45-052 Opole, pokój 2 do dnia 28.08.2020

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: …………………………………………………………………………… .

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

data

27.08.2020

.