Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Prawnych

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 2. nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 pkt 1-3 wyżej powołanej ustawy;

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:
 1. tytuł zawodowy magistra prawa (wskazane, aby praca magisterska była z prawa karnego procesowego lub prawa karnego materialnego),
 2. odpowiedni, udokumentowany dorobek naukowy z danej dziedziny prawa w postaci co najmniej dwóch publikacji, opublikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym i ujętych w liście ministerialnej (punktowanej),
 3. brał aktywny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności udziałem w konferencjach ogólnokrajowych, międzynarodowych lub sympozjach,
 4. znajomość języków obcych, w tym co najmniej jednego nowożytnego (znajomość biegła w mowie i piśmie),
 5. uzyskał pozytywną opinię, jeżeli był dotychczas zatrudniony w innej jednostce, kierownika jednostki organizacyjnej lub przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy badawczo-dydaktycznej,
 6. ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w tym okresie wykonywał zawód prawnika (praktyka), np. sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego etc.;

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:
 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego w dyscyplinie: nauki prawne,
 4. kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 5. oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego lub certyfikaty,
 6. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 7. wykaz publikacji naukowych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w terminie od 24.07.2020 do 07.08.2020 do godz. 12:00 w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole, pok. 2.15
Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: ………………………………………………… .
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.