Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO:
Asystent w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego
Jednostka: Uniwersytet Opolski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


DYSCYPLINA NAUKOWA:
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
kandydat na stanowisko asystenta powinien:
 1. co najmniej tytuł zawodowy magistra geografii ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna lub tytuł zawodowy magistra gospodarki przestrzennej;
 2. rozpoczętą procedurę związaną z uzyskaniem stopnia naukowego doktora;
 3. dorobek publikacyjny (minimum 3 autorskie publikacje naukowe);
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pisanie publikacji i prowadzenie dydaktyki w tym języku;

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarki przestrzennej;
 2. doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
 3. doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł MNiSW lub innych źródeł zewnętrznych; znajomość technik komputerowych wykorzystywanych w geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarce przestrzennej.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 5. oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
 6. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 7. wykaz publikacji i konferencji naukowych,
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ,ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, pokój 21 w terminie od 20.07.2020 r. do 24.08.2020 r. rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 03.09.2020 r. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta/adiunkta
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.