Konkurs na stanowisko Profesora w Katedrze Literatur Słowiańskich w Instytucie Nauk o Literaturze

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Stopień  naukowy  doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa.
 2. Dotychczasowy znaczący dorobek naukowy, w szczególności: wysokopunktowane publikacje, stypendia krajowe, a zwłaszcza zagraniczne, udział w konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym (komparatystyka).
 3. Znajomość najnowszych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego (w szczególności ustawy 2.0).
 4. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
 1. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji i konferencji naukowych (redakcja, organizacja konferencji, itp.).
 2. Doświadczenie w aplikacji oraz prowadzeniu grantów.
 3. Uprawnienia do nauczania języków obcych z grupy języków konferencyjnych.
 4. Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji nowo powoływanych interdyscyplinarnych programów studiów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i rynku pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych III stopnia,
 3. wykaz dorobku naukowego,
 4. informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych,
 5. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

TERMIN SKŁADANIA OFERT (KONKRETNA DATA I GODZINA):
Dokumenty należy złożyć do dnia 04 września 2020 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze UO,
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 24

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkta  .
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.