Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa karnego

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski

Instytut Nauk Prawnych

DYSCYPLINA NAUKOWA

Nauki prawne

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) Ukończone polskie studia prawnicze lub studia zagraniczne uznane za równoważne ,

2) Stopień doktora w zakresie nauk prawnych ,

3) Znaczący dorobek naukowy w zakresie prawa karnego materialnego ,

4) Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowej wymianie naukowej,

5) Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć,

6) Doświadczenie w pracy dydaktycznej

7) Czynny udział w życiu naukowym

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.,

2) Posiadanie uprawnień zawodowych,

3) Znajomość drugiego języka obcego,

4) Udokumentowana umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych ,

5) Umiejętności organizacyjne,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) Podanie kierowane do JM Rektora,

2) Życiorys z wykazem publikacji, grantów i innych osiągnięć badawczych i dydaktycznych

3) Krótki opis planów badawczych i dydaktycznych

4) Kopia dyplomu ukończenia studiów,

5) Kopia dyplomu doktorskiego,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie od 14.07.2020 do 31.07.2020 w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole, pok. 2.15.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: …………………………………………………………………………… .

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


.