Stanowisko asystenta w Instytucie Historii – Katedra Muzykologii

Asystent

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski

Instytut Historii – Katedra Muzykologii

DYSCYPLINA NAUKOWA

Nauki humanistyczne – Nauki o sztuce – Muzykologia

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukowo-badawczą – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce – muzykologia,

2. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie analizy muzycznej,

3. dorobek naukowy obejmujący badania źródeł muzycznych,

4. doświadczenie dydaktyczne,

5. doświadczenie w pracy administracyjnej,

6. znajomość języków: angielskiego i innego nowożytnego.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1. Minimum jedna opublikowana (lub przyjęta do druku) w wydawnictwie z listy MNiSW monografia muzykologiczna.

2. Minimum 5 opublikowanych (lub przyjętych do druku) artykułów naukowych, w tym minimum 2 z listy czasopism MNiSW.

3. Wygłoszenie referatu w minimum 2 międzynarodowych konferencjach.

4. Współpraca z uczelnią zagraniczną.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce – muzykologia

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Składanie ofert: 10 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 14 września 2020 r.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.