Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach oświatowych

3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (np. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej)

4) udokumentowany dorobek naukowy (co najmniej 5 artykułów) z zakresu edukacji

5) biegła znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B+

6) udział w projektach (grantach) unijnych lub ministerialnych

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) kompetencje do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2) prowadzenie badań naukowych z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych

3) współpraca z instytucjami oświatowymi

4) zainteresowania naukowe: diagnostyka specjalnych potrzeb edukacyjnych, programowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykorzystanie neuronauk w pedagogice specjalnej

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO

2) życiorys zawodowy

3) dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego doktora

4) Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) wykaz publikacji naukowych oraz udziału w projektach (grantach) naukowych

6) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne)

7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej

8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317

45-052 Opole

do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.