Asystent w Instytucie Nauk Pedagogicznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) posiadanie tytułu magistra z zakresu pedagogiki

2) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w szkolnictwie specjalnym

3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (np. ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki)

4) udokumentowany dorobek naukowy (co najmniej 2 artykuły w czasopismach naukowych) z zakresu pedagogiki specjalnej

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) kompetencje do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2) prowadzenie badań naukowych nad problematyką niepełnosprawności

3) otwarty przewód doktorski

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO

2) życiorys zawodowy

3) dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra

4) Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) wykaz publikacji naukowych oraz udziału w projektach (grantach) naukowych

6) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne)

7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej

8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie  http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317

45-052 Opole

do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.