Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
DYSCYPLINA NAUKOWA: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1) co najmniej stopień doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (wcześniej: nauk o Ziemi w zakresie geografii - specjalizującego się w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) lub stopień doktora nauk ekonomicznych (specjalizującego się w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej);
2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarki przestrzennej;
3) dorobek publikacyjny o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym mieszczący się w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
4) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pisanie publikacji i prowadzenie dydaktyki w tym języku;

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
2) doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł MNiSW lub innych źródeł zewnętrznych;
3) znajomość technik komputerowych wykorzystywanych w geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarce przestrzennej.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu doktorskiego,
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
5) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
7) wykaz publikacji i konferencji naukowych,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole, pokój 21
w terminie od 25.06.2020 r. do 29.07.2020r.
rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 04.08.2020 r.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta/adiunkta

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


24.06.2020 r.

.