Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych


JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski

Instytut Nauk Prawnych

DYSCYPLINA NAUKOWA

Nauki prawne

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: nauki prawne,

2) predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, a także przygotowania i realizowania projektów badawczych, naukowych oraz wdrożeniowych,

3) predyspozycje do prowadzenia zajęć z zakresu: prawa finansów publicznych, prawa finansowego, prawa podatkowego, prawa finansów komunalnych oraz prawa rynku finansowego, prawa publicznego gospodarczego i prawa handlowego

4) znajomość języka obcego,

5) zaawansowana obsługa komputera, w tym umiejętność prowadzenia zajęć na platformach e-learningowych,

6) doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,

7) doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) posiadanie dorobku naukowego z zakresu prawa finansowego, finansów publicznych lub prawa gospodarczego i handlowego,

2) mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych ze stosowaniem prawa finansowego, gospodarczego lub handlowego.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, w tym poza uczelnią

3) odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego w dyscyplinie: nauki prawne,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego lub certyfikaty,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) wykaz publikacji naukowych i referatów (komunikatów) wygłoszonych na konferencjach naukowych

8) wykaz nagród i wyróżnień, otrzymanych grantów naukowych lub udział w zespołach badawczych

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie do 15/07/2020 r. w sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole, pok 2.15.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: …………………………………………………………………………… .

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

data 29.06.2020 r.

.