Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Profesor uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski
Instytut Ekonomii i Finansów

DYSCYPLINA NAUKOWA
ekonomia i finanse

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Oczekiwane kompetencje:
1).posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse,
2).biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
3).doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych
w sferze: pieniądza, systemu bankowego, rynków finansowych,
4).doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na potrzeby badań naukowych,
5).posiadanie wysoko punktowanych artykułów i publikacji zwartych
z zakresu tematycznego związanego z pieniądzem, systemem bankowym, rynkami finansowymi oraz innowacjami na tych rynkach,
6).uznana pozycja w świecie nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse,
7).wypromowanie co najmniej dwóch doktorów z dyscypliny ekonomia i finanse.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) posiadane publikacje naukowe,
2) uczestnictwo w konferencjach naukowych,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3) odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
5) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego i niemieckiego lub certyfikaty,
6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
7) wykaz publikacji i konferencji naukowych.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, pokój 37 w terminie od 25.05.2020 r. do 30.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 03.07.2020 r. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2.Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta dydaktycznego.
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7.Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.