Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Filologicznym.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Kandydat powinien posiadać:
1) stopień magistra filologii polskiej;
2) udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie dyskursu medialnego, handlowego lub biznesowego (np. publikacje naukowe, otwarty przewód doktorski);
3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych.
4) kandydat powinien odznaczać się kreatywnością i dyspozycyjnością.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
1) posiadanie doświadczenia zawodowego poza sferą edukacyjną, powiązanego z zainteresowaniami badawczymi;
2) posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;
3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;
5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;
6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski
Sekretariat Instytutu Językoznawstwa
45-040 Opole  
pl. Kopernika 11,  p. 203

TERMIN: do 26 czerwca 2020 r.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystent.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.