Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego – lektor na Wydziale Filologicznym

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Kandydat powinien posiadać:
1) stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. angielskiego);
2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie zaawansowanym (C1-C2), w pracy z grupami dorosłych i w środowisku międzynarodowym;
3) doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu testów na poziomie zaawansowanym (B2-C2);
4) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych, np. MS Office, USOS, obsługa strony internetowej.
5) Kandydat powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą, kreatywnością i dyspozycyjnością.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) udokumentowany udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie dydaktyki języka angielskiego,
2) udział w projektach dydaktycznych,
3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i platform e-learningowych.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski
Sekretariat Instytutu Językoznawstwa
45-040 Opole  
pl. Kopernika 11  p. 203

Termin: do 26 czerwca 2020 r.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: lektor.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

.