Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski

Pl. Kopernika 11a

45-052 Opole


Informacja o wyniku naboru na stanowisko badawczo dydaktyczne − profesor uczelni w Instytucie Chemii
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.


W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko badawczo−dydaktyczne profesora uczelni w Instytucie Chemii

Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego wybrano kandydaturę dr hab. Danuty Joanny Pentak.

Dr hab. Danuta Joanna Pentak spełniła wszystkie wymagania określone kandydatom na stanowisku profesora uczelni.


Jego Magnificencja

prof. dr hab. Marek Masnyk


Rektor Uniwersytetu Opolskiego


Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:
1) stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub odpowiadający mu tytuł zagraniczny,
2) udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w szczególności w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych,
3) udokumentowane doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów I i II stopnia, jak również III stopnia,
4) doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie zastosowania metod i technik analitycznych w badaniu fosfolipidowych nośników leków (udokumentowane pracami naukowymi opublikowanymi w czasopismach o renomie międzynarodowej).
5) praktyczna znajomość zaawansowanych technik analitycznych w szczególności magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopii w podczerwieni (FTIR), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
6) Doświadczenie w obszarze technologii liposomów i zaawansowanych systemów dostarczania leków zawierających w swym składzie jedną lub dwie substancje aktywne.
7) doświadczenie w zakresie współpracy z firmami,
8) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego  (w mowie i piśmie),
9) doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:
1) obowiązek codziennej pracy w laboratorium badawczym
lub  dydaktycznym,
2) umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym
międzynarodowych,
3) odbycie stażu w renomowanej jednostce badawczej w kraju
    lub za granicą,

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:
1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) życiorys zawodowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
5) wykaz dorobku naukowego,
6) oświadczenie kandydata, ze Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 111, do dnia 15 czerwca 2020 do godz.15:00. Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2020 r.

Klauzula RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora uczelni.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.