Konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

 

• Wykształcenie wyższe;

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się  w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

• Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja;

• Umiejętność sporządzania i redagowania pism.


WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

 

• Umiejętność sporządzania i redagowania dokumentacji przetargowej, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;

• Co najmniej jedno- [ 1 ] roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po  stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

• Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

• Ukończone studia lub kursy z zakresu zamówień publicznych;

• Ukończone studia z zakresu prawa lub administracji;

• Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

• Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

• Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

 

OPIS STANOWISKA:

 

• Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i  wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

• Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);

• Monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych;

• Archiwizowanie sporządzonych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Warunki pracy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

• Świadczenia socjalne; 

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin;

• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach;

 

Wymagane dokumenty:

 

1.      CV wraz z dokładnym opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

2.      podanie o zatrudnienie,

3.      odpisy lub kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

 

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Termin składania ofert: 22 maja 2020 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Collegium Minus pok. nr 6, 45-040 Opole Pl. Kopernika 11a  w godzinach: 8.00-15.00 lub przesłać na powyższy adres z zaznaczeniem „Konkurs Dział Zamówień Publicznych”

.