KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Dyrekcja Instytutu Historii odwołuje konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Historii UO.

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski

Instytut Historii – Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii

DYSCYPLINA NAUKOWA

Nauki humanistyczne – Historia

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową – grupa pracowników badawczo-dydaktyczny

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 • posiadać stopień magistra w zakresie historii;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;
 • od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej

Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 • uwzględniany będzie udział w realizacji grantów krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespołów eksperckich
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • dorobek badawczy w zakresie dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Termin: 10 lutego – 9 marca 2020 r.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

data

.