Konkurs na stanowisko: profesora

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.spełnianiają  wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
2. posiadają: stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych / nauk  biologicznych
4. posiadają dorobek naukowy.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

· PESEL;

· aktualnego miejsca zatrudnienia;

· posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych/nauk biologicznych

· posiadanych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz, biolog, biochemik, analityk medyczny;

· dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

4. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

· Monografie lub rozdziały w monografiach;

· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym;

· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

6. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

7. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 15.03.2020 r.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego

ul. Oleska 48  45-052 Opole

w terminie do dnia: 02.03.2020r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora w specjalności biochemia

.