Konkurs na stanowisko managera w projekcie „Uniwersytety Europejskie”

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

Z racji specyfiki oraz nowatorskiego charakteru projektu „Uniwersytety Europejskie” wymagane są bezwzględnie następujące kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe minimum na poziomie licencjata

2. znajomość 2 języków obcych z założeniem języka polskiego jako języka ojczystego (j. angielski oraz jeden z języków narodowych konsorcjum FORTHEM, preferowane: j. niemiecki)

3. umiejętność i doświadczenie w komunikacji w środowisku międzynarodowym

4. pełna dyspozycyjność

5. szybka przyswajalność rozwiązań informatycznych oraz proceduralnych


Kwalifikacje dodatkowe:

1. kreatywność i innowacyjność

2. samodzielność w działaniu

3. umiejętność pracy w zespole


Opis stanowiska:

Manager podlega kierownikowi merytorycznemu projektu „Uniwersytety Europejskie” w ramach konsorcjum FORTHEM na UO oraz współpracuje z wszystkimi właściwymi działami UO w zakresie poszczególnych obszarów projektu.


Zadania podstawowe managera projektu dotyczą m.in.:

1. Bieżąca koordynacja prac zespołu zadaniowego FORTHEM Team, w tym:

a) sprawozdawanie z postępu prac w poszczególnych obszarach projektu

b) w porozumieniu oraz na polecenie kierownika merytorycznego inicjowanie działań w poszczególnych projektu

c) w porozumieniu oraz na polecenie kierownika merytorycznego logistyczne wsparcie działań zespołu FORTHEM Team

2. Bieżąca komunikacja z biurami FORTHEM w 6 uczelniach partnerskich:

a) codzienna aktualizacja informacji na platformie FORTHEM Teams

b) udział w regularnych videokonferencjach

3. Finansowa i administracyjna obsługa projektu, w tym:

a) realizacja procedur płatniczych i administracyjnych UO w kontekście wydatkowania budżetu projektu.

b) opracowanie raportów finansowych (okresowych i rocznych) dla lidera projektu oraz Komisji Europejskiej.

c) bieżąca wymiana informacji finansowych między partnerami w zakresie realizacji budżetu projektu.


WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

· Podanie i podpisane CV zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

· Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

· Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

· Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy


Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A pok. Nr 6.

Zastrzegamy prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby.

Zastrzegamy prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane można odebrać do dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia / zamknięcia konkursu lub zostaną komisyjnie zniszczone.

.