Stanowisko administracyjne w Dziale Spraw Pracowniczych UO

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania:

· Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będzie wykształcenie administracyjne i ekonomiczne,

· Co najmniej 5 letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw kadrowych (mile widziana będzie znajomość spraw socjalnych)

· Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu,  poczty mailowej,  Internetu oraz programów dedykowanych kadrom ( w tym Płatnika),

· Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów,

· Zdolność samodzielnego działania,

· Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

 

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętności skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie, bieżąca znajomość przepisów prawa w zakresie prawa pracy.

 

Opis stanowiska pracy

Bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników (przyjmowanie, załatwianie bieżących spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz zwalnianie), załatwianie spraw socjalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów, przygotowanie korespondencji w tym zakresie, obsług dedykowanych programów kadrowo – socjalnych.

 

Wymagane dokumenty:

· Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

· List motywacyjny,

· Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności,

· Oświadczenie o niekaralności.

 

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.