Konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Kanclerza – Sekretariat Uczelni

Wymagania:

· Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będzie wykształcenie administracyjne i ekonomiczne,

· Co najmniej 5 letni staż pracy w biurze,

· Bardzo dobra znajomość pracy biurowej i procedur biurowych,

· Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu,

· Sprawność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),

· Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów,

· Zdolność samodzielnego działania,

· Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, umiejętność tworzenia wizerunku firmy, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Opis stanowiska pracy

Bieżąca obsługa sekretariatu, obsługa kancelaryjna w tym rejestr pism przychodzących i wychodzących, przygotowanie korespondencji, nadzór nad obiegiem dokumentów i przepływem informacji, umiejętnością skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie, sprawność planowania harmonogramu pracy i organizacji spotkań.

Wymagane dokumenty:

· CV oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

· List motywacyjny,

· Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

· Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.