Konkurs na stanowisko: profesora w specjalności choroby wewnętrzne i endokrynologia i diabetologia

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
2. Posiadają tytuł zawodowy: lekarz medycyny ze specjalnościami choroby wewnętrzne oraz endokrynologia i diabetologia;
3. posiadają:
-stopień naukowy doktora habilitowanego,
- dorobek naukowy,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
· PESEL;
· aktualnego miejsca zatrudnienia;
· posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
· posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako lekarz;
· dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach
naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
· Monografie lub rozdziały w monografiach;
· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu,
co    najmniej krajowym;
· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.

6. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich

7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

8. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 01 marca 2020r.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48 45-052 Opole w terminie do dnia: 12.02.2020 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent w specjalności choroby wewnętrzne i hematologia

.