Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - adiunkt

Do konkursu mogą przystąpić osoby które posiadają:

1. stopień naukowy doktora nauk o polityce,

2. znaczący dorobek naukowy po awansie na stopień doktora,

3. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej, pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1. wszechstronność i ranga dorobku naukowego (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, działalność ekspercka, inne),

2. zainteresowania naukowe – nauki o polityce, polityka lokalna, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, stosunki międzynarodowe;

3. dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia,

4. biegła znajomość języków obcych (angielski i niemiecki)

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora;

3.Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

4. Curriculum vitae;

5. Autoreferat;

6. Wykaz publikacji;

7. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych;

8. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf,


Termin składania dokumentów: 05.02.2020 r.

.