Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk Prawnych w dyscyplinie - nauki prawne

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Nauk o Państwie i Prawie.


Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:
1) tytuł zawodowy magistra prawa,
2) zainteresowania naukowe w obszarze prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniami,
3) predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
4) gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
5) doświadczenie zawodowe w podmiotach prywatnych (np. kancelariach prawnych) lub na uczelni,
6) umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
9) chęć podejmowania wyzwań naukowych,
10) znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego i znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi są:
1) dorobek publikacyjny,
2) uczestnictwo w konferencjach naukowych, grupach i zespołach badawczych,
3) doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w ramach prowadzenia studiów,
4) aktywne uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych.

Wymagane dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie,
2) CV (uwzględniające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej),
3) wykaz publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
4) kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa, informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
5) kwestionariusz osobowy,
6) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
7) certyfikat językowy lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego,

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
w terminie od 18 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Klauzula RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: …………………………………………………………………………… .

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


.