Wykładowca/starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Wykładowca/starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski
Instytut Psychologii

DYSCYPLINA NAUKOWA
Psychologia

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
Wykładowca/starszy wykładowca

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1) tytuł zawodowy magistra lub doktora psychologii,
2) doświadczenie w akademickiej pracy dydaktycznej lub doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią przez okres co najmniej siedmiu lat (starszy wykładowca) lub doświadczenie zawodowe przez okres co najmniej dwóch lat (wykładowca),
3) zainteresowania naukowe w zakresie dyscypliny psychologia.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) doświadczenie w zakresie diagnostyki psychologicznej,
2) zainteresowanie w zakresie psychologii klinicznej/społecznej,
3) dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
4) kopia dyplomu magisterskiego,
5) wykaz dorobku naukowego,
6) wykaz konferencji naukowych, w których Kandydat wziął aktywny udział,
7) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy/starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 14.01.2020.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Wykładowca/starszy wykładowca.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
_____________________________________________________________________________________
data
10.12.2019

.