Oferta pracy w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego zatrudni pracownika na stanowisko techniczne

Wymagania obligatoryjne:

- ukończone studia magisterskie na kierunku Biologia lub pokrewne,

- doświadczenie w pracy terenowej związanej z odłowami, zbiorami lub monitoringiem roślin lub zwierząt (kręgowców, bezkręgowców, roślin naczyniowych, mszaków i grzybów),

- umiejętność pracy w zespole,

- gotowość wykonywania prac terenowych związanych z wielodniowymi wyjazdami (obozy naukowe, badania terenowe, wykopaliska paleontologiczne),

- gotowość do poszerzania swoich kompetencji związanych z wykonywanymi obowiązkami (szkolenia itp.),

- mile widziana znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

- przygotowanie i naprawa preparatów dydaktycznych

- opieka nad zbiorami przyrodniczymi, zarówno naukowymi jak i dydaktycznymi (zabezpieczanie przed uszkodzeniami, konserwacja, gromadzenie, nadzór nad właściwym przechowywaniem, katalogowanie i opisywanie zbiorów)

- preparowanie okazów przyrodniczych (kręgowce i bezkręgowce),

- pomoc przy organizacji i realizacji zajęć terenowych ze studentami,

- pomoc przy badaniach terenowych i laboratoryjnych,

- suszenie roślin i grzybów i wcielanie ich do Herbarium IB,

- pomoc przy organizacji i realizacji wydarzeń edukacyjnych, akcji promocyjnych, warsztatów i szkoleń,

- pomoc przy aplikowaniu i realizacji projektów naukowych i dydaktycznych.


Oferujemy:

· Pracę w stabilnej instytucji;

· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

· Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

· Świadczenia socjalne

 

Wymagane dokumenty:

· Kwestionariusz osobowy;

· List motywacyjny;

· Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów) potwierdzających posiadane wykształcenie, odbycie szkoleń, kursów;

· Referencje

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 r. w sekretariacie Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, pok.108, tel. 77 4016010.


Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.


Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.1000)”.

.