Konkurs na stanowisko specjalisty ds. systemu informacyjnego

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. systemu informacyjnego.

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat

Wymagania formalne:

· wykształcenie wyższe 2 stopnia, preferowane kierunki: administracja, zarządzanie lub informatyka,

· posiadane doświadczenie lub odbyte szkolenia w zakresie:

· wdrażanie projektów informatycznych,

· kierowanie zespołem,

· formalizacji procesu pracy,

· zarządzanie ryzykiem.

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej.

Wymagania merytoryczne:

- kandydat powinien przygotować jednostronicową prezentację podejścia do rozwiązania zagadnienia organizacji pracy zespołu roboczego, którego celem jest:

1. opracowanie opisu systemu informacyjnego Uczelni, a w tym:

· przygotowanie regulaminów jednostek kluczowych, np. Biura Podawczego, Archiwum, Punktów Kancelaryjnych itd.,

· dokumentów regulujących przepływ dokumentów, np. Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,

· identyfikacja procesów,

2. wdrożenie rozwiązań informatycznych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wspomagania przebiegu procesów biznesowych,

3. bieżący nadzór oraz optymalizacja realizacji podstawowych procesów obiegu dokumentów i informacji na Uczelni.

- prezentacja powinna zawierać w szczególności:

· proponowany skład stały i zmienny zespołu na poziomie funkcji w strukturze organizacyjnej Uczelni,

· syntetyczny opis metodyki pracy zespołu,

· harmonogram prac w ujęciu strategicznym i taktycznym.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

3. Prezentacja, w zakresie wyżej wymienionym,

4. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin składania podań: do 29 listopada 2019r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty osób, które nie zostaną przyjęte zwrócimy pocztą.

Po analizie dokumentów, osoby spełniające powyższe warunki zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do: niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


.