Konkurs na stanowisko ds. obsługi prawnej w Zespole Nadzoru Prawnego

 

Termin składania dokumentów na stanowisko ds. obsługi prawnej w Zespole Nadzoru Prawnego zostaje przedłużony do dnia 26 listopada 2019 r.

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko ds. obsługi prawnej w Zespole Nadzoru Prawnego.

 

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat

Wymagania:

· wykształcenie wyższe administracyjne lub prawne

· bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz kalkulacyjnych;

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

· doświadczenie w pracy biurowej na podobnym lub tożsamym stanowisku;

· zdolność szybkiego uczenia się;

· umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej, jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość.

 

Dodatkowymi atutami będą:

- bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków; tworzenia dokumentacji,

- znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych;

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych;

- umiejętność korzystania i interpretacji aktów prawnych,

 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

- obsługa Biura Zespołu Nadzoru Prawnego w szczególności w zakresie ewidencjonowania spraw;

- prowadzenie korespondencji z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz podmiotami zewnętrznymi;

- redagowanie Monitora UO i administrowanie strony internetowej Monitora UO;

- gromadzenia i udostępniania aktów normatywnych Uniwersytetu, w szczególności uchwał Senatu, zarządzeń i komunikatów Rektora oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

- przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora oraz prowadzenie rejestru;

- występowanie z wnioskami o podpis elektroniczny dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego, sporządzanie sprawozdań i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

- archiwizacja dokumentacji znajdującej się w Zespole Nadzoru Prawnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

 

 

Termin składania podań: do 26 listopada 2019r.

 

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty osób, które nie zostaną przyjęte zwrócimy pocztą.

Po analizie dokumentów, osoby spełniające powyższe warunki zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do: niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

.