Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń socjalnych dla studentów w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich

UNIWERSYTET OPOLSKI

Ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń socjalnych dla studentów w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat


Wymagania:

· wykształcenie co najmniej średnie

· znajomość obsługi komputera

· doświadczenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku

· znajomość ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie świadczeń stypendialnych dla studentów

· zdolność do szybkiego uczenia się

· umiejętność pracy w zespole


Dodatkowymi atutami będą:

· doświadczenie w zakresie przyznawania świadczeń stypendialnych

· znajomość przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów o pomocy społecznej,

· obsługa systemu USOS/USOSweb,

· bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków


Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

· kompleksowa obsługa studentów w zakresie przyjmowania wniosków o świadczenia stypendialne,

· sprawdzanie i korygowanie przyjętych wniosków w systemie usos oraz przygotowanie do rozpatrzenie przez Komisję Stypendialną

· przygotowywanie list wypłat świadczeń stypendialnych

· wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego


Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje


Termin składania podań: 15.11.2019r.


Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.