Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Wymiar zatrudnienia:1 pełny etat

 

Wymagania:

· wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub pokrewne

· co najmniej pięcioletni staż pracy

· znajomość ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

· umiejętność analizy i tworzenia tabel, danych liczbowych, wykresów

· biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Exel, MS Word,

· umiejętność samodzielnego myślenia,

· znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

 

Dodatkowymi atutami będą:

· doświadczenie w administracji publicznej lub szkolnictwie wyższym

· znajomość przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów o pomocy społecznej,

· obsługa systemu USOS/USOSweb,

· doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz doświadczenie przy obsłudze finansowo – księgowej .

 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

· nadzorowanie przebiegu przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów,

· kompleksowa obsługa studentów w zakresie przyznawania świadczeń stypendialnych

· sporządzanie deklaracji, sprawozdań, planów finansowych  i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,

· prowadzenie dokumentacji i sprawozdań  związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów,

· tworzenie propozycji regulaminów i przepisów wewnętrznych  dotyczących świadczeń stypendialnych,

· sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych  przez podległych pracowników,

· wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie oraz list motywacyjny,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

 

Termin składania podań: 08.11.2019r.

 

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A

 

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.