Konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych.

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE


• Wykształcenie wyższe magisterskie;

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

• Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja.


WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

• Umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków; tworzenia dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;

• Co najmniej jedno [ 1 ] roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,

• Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

• Ukończone studia lub kursy z zakresu zamówień publicznych;

• Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

• Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

• Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.


OPIS STANOWISKA:

• Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

• Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);

• Monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych;

• Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.


WARUNKI PRACY:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

• Świadczenia socjalne;

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin;

• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Dokument (życiorys/curriculum vitae), potwierdzający powyższe warunki pracodawcy, należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, Collegium Minus pok. 6, Pl Kopernika 11 a, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2019 r.

Po analizie dokumentów, osoby spełniające powyższe warunki zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty osób, które nie zostaną przyjęte zwrócimy pocztą.

Na dokumentach należy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do: niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

.