Konkurs na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w Instytucie Psychologii UO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
MIASTO: Opole
STANOWISKO: profesor uczelni lub adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 23.09.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa w dniu 29.11.2019 r.
LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, adiunkt, nauki społeczne, psychologia
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:
1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora w dyscyplinie psychologia
2. dorobek naukowy w postaci publikacji w zakresie dyscypliny psychologia
3. aktywny udział w konferencjach naukowych

II. Kryteria dodatkowe
1. zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna dziecka lub człowieka dorosłego, diagnoza psychologiczna, psychologia społeczna
2. dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

III. Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
4. kopia dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego,
5. nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej udzielić referencji (dotyczy tylko kandydatów na stanowisko adiunkta)
6. wykaz dorobku naukowego
7. wykaz konferencji naukowych, w których Kandydat wziął aktywny udział,
8. oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 29.11.2019 r.

.