Asystent w Katedrze Muzykologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Muzykologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne

DATA OGŁOSZENIA: 17.09.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.09.2019

LINK DO STRONY: https://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: muzykologia, asystent

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):


I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiadająca:

– tytuł zawodowy magistra muzykologii oraz specjalizację w zakresie badań muzyczno-kościelnych i śląskoznawczych,

– doświadczenie w pracy administracyjnej i organizacyjnej (w tym menadżerskiej), umiejętność komputerowej edycji nut, doświadczenie we współpracy z mediami,

– dorobek pisarski w tym minimum dwa artykuły naukowe (przynajmniej przyjęte do publikacji) w czasopismach punktowanych,

– doświadczenie w pracy redakcyjnej,

– plan i koncepcję pracy doktorskiej.


II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra muzykologii

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf


III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania


IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole


Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

.