Asystent w Zakładzie Logistyki i Marketingu

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logistyki i Marketingu.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniać wymagania określone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1668) oraz Statucie UO.


KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

  • spełniać wymagania określone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1668) oraz Statut UO,

  • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w jednej z następujących dyscyplin: zarządzanie, ekonomia,

  • posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, a także przygotowania i realizowania projektów badawczych, naukowych i wdrożeniowych,

  • posiadać predyspozycje do prowadzenia zajęć z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, marketingu i pokrewnych obszarów (posiadane doświadczenie w tym zakresie będzie dodatkowym atutem),

  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikacji naukowych w tym języku,

  • posiadać umiejętność obsługi komputera.


Dokumenty należy złożyć do dnia 18.09.2019 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.09.2019 r. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.