Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki

 Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

w Instytucie Informatyki


Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 2. życiorys,

 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra informatyki,

 4. wykaz publikacji,

 5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka,

 6. kwestionariusz osobowy

(uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),

 1. list referencyjny,

 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

 3. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.


Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie informatyka;

 2. posiadają udokumentowane doświadczenie praktyczne lub udokumentowane umiejętności w specjalności informatycznej, którą kandydat będzie zajmował się naukowo;

 3. są dyspozycyjne.


Planowane zatrudnienie od 1 października 2019 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Termin składania podań upływa 30 sierpnia 2019 r.


.