Centrum Zarządzania Projektami

Elwira Szopińska – kierownik CZP
tel.: 187 lub 5187 (w sieci UO)
tel.: +48 77 541 5987
e-mail: elwira.szopinska@uni.opole.pl
e-mail: czp@uni.opole.pl

Justyna Chudy – Wójtowicz – samodzielny referent
tel.: 188 lub 5188 (w sieci UO)
tel.: +48 77 541 5988
e-mail: jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl
e-mail: czp@uni.opole.pl

Agata Gąska - specjalista
tel.: 190 lub 5190 (w sieci UO)
tel.: +48 77 541 5990
e-mail: agata.gaska@uni.opole.pl

Kalina Polok - specjalista
tel.: 189 lub 5189 (w sieci UO)
tel.: +48 77 541 5989
e-mail: kalina.polok@uni.opole.pl

Centrum zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności dydaktyczno-naukowo-badawczej a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na modernizację/rozbudowę infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego, badania, naukę i dydaktykę, pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych. CZP w skali Uczelni prowadzi zagregowaną informację o prowadzonych projektach.

DO ZAKRESU DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NALEŻY:

  • Inicjowanie oraz wspieranie powstałych inicjatyw w występowaniu o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych, dydaktycznych, naukowych oraz na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego ze środków budżetu państwa oraz innych dostępnych źródeł, w tym aktywna działalność informacyjna na rzecz jednostek o ogłaszanych konkursach.
  • Udzielanie wsparcia administracyjnego dla zadań merytorycznych podejmowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, w tym m.in. Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości i Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy oraz poszczególnych pracowników naukowych i zespoły naukowe.
  • Współpraca z Pełnomocnikami powołanymi w Uniwersytecie Opolskim ds. projektów.
  • Prowadzenie rejestru wszystkich projektów finansowanych na podstawie zawartych umów.
  • Występowanie z wnioskami aplikacyjnymi oraz weryfikacja formalna wniosków aplikacyjnych składanych przez inne jednostki organizacyjne Uczelni do instytucji finansujących ww. zadania dedykowane Uczelni.

Centrum Zarządzania Projektami

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a
45-040 OPOLE
Collegium Minus, pok. 32 oraz 33
Tel.: +48 77 541 59 87; +48 77 541 59 90; +48 541 6025
fax: +48 77 541 59 87
e-mail: czp@uni.opole.pl

.