Jakość kształcenia - aktualności

Bieżące informacje

UWAGA Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. zostały wprowadzone nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim:

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia planuje przeprowadzenie audytu informacji dotyczących jakości kształcenia zawartych na stronach internetowych wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Opolskim. Prosimy o aktualizację i zamieszczenie na stronach internetowych następujących informacji:

  • Strategia wydziału/jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną.
  • Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia.
  • Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
  • Wyniki ankietyzacji.
  • Wykaz procedur wewnętrznych.
  • Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków.

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są obowiązujące od 12.01.2017 r. wzory dokumentów związanych z Oceną Programową PKA:

  • wzór raportu samooceny (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu z wizytacji (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej,
  • wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej.
Wzory dostępne są pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/
Na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są także Szczegółowe kryteria oceny programowej wraz ze wskazówkami. Polecamy osobom zainteresowanym zapoznanie się z powyższymi informacjami..

Uwaga: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (SDJK -O-U5) jest zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK.

Informacja dotycząca Procedury weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia (SDJK -O-U5)


.