Jeszcze lepsze efekty ewaluacji na UO!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jeszcze lepsze efekty ewaluacji na UO!

Aż pięć dyscyplin naukowych uprawianych w Uniwersytecie Opolskim ma ostatecznie wyższą ocenę od pierwotnej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. – Można mówić o ogromnym sukcesie naszej uczelni – podkreślają władze rektorskie UO.

– Spośród siedemnastu ocenianych w naszym przypadku dyscyplin jedna, nauki teologiczne, uzyskała najwyższą z możliwych kategorii: A+. Kolejnych sześć uzyskało kategorię A, a dziesięć kategorię B+ – mówi prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Jacek Lipok. – To znaczy, że w każdej z dyscyplin, które poddaliśmy ewaluacji, mamy pełne uprawnienia awansowe, czyli możemy prowadzić postępowania o nadanie stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego. Daje nam to również pełną autonomię dydaktyczną, czyli możemy sami podejmować decyzje dotyczące kierunków kształcenia, które chcemy zaproponować młodym ludziom.

Informację o podwyższonych wynikach ewaluacji w przypadku aż pięciu dyscyplin władze rektorskie UO otrzymały na początku tego tygodnia. Przekazały ją opinii publicznej 7 marca 2023 r. podczas zorganizowanej w Sali Plafonowej UO konferencji prasowej.

– Za trzy dni będziemy obchodzić święto naszej uczelni, przed nami 29. rocznica erygowania w Opolu uniwersytetu. Cieszę się, że w przede dniu naszego święta otrzymaliśmy ostateczne wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych – podkreślił rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. – To ogromny sukces całej społeczności akademickiej i wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Duża w tym rola i zasługa profesora Jacka Lipoka, który w zespole rektorskim odpowiada za naukę i wyniki w tym obszarze. Nie mniejsza dyrektorów instytutów, bo mamy taki model zarządzania uczelnią, że za naukę odpowiadają właśnie dyrektorzy instytutów, a dziekani za dydaktykę akademicką. Ale przede wszystkim jest to efekt pracy poszczególnych osób, których badania w poszczególnych instytutach złożyły się na ogólny wynik ewaluacyjny w danej dyscyplinie.

Wyższe oceny ewaluacyjne, po złożonych latem ub. roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki odwołaniach, uzyskały następujące dyscypliny: nauki teologiczne (z kategorii A na A+), nauki chemiczne (z kategorii B+ na A), nauki o polityce i administracji (z kategorii B+ na A), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (z kategorii B na B+) oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (z kategorii B na B+).

– Odwołania od pierwszej decyzji związanej z wynikami ewaluacji złożyliśmy w sumie w przypadku ośmiu dyscyplin – wyjaśnia prorektor ds. nauki UO prof. dr hab. Jacek Lipok. – Dotyczyły one w głównej mierze kwestii przyznanych nam ocen eksperckich. Tutaj odczuwaliśmy największy niedosyt.

Pozostałe dwa oceniane kryteria dotyczyły punktowanych osiągnięć naukowych oraz umiejętności efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

– Cieszymy się, że spośród wszystkich naszych odwołań uwzględniono aż pięć – podkreślił prof. dr hab. Jacek Lipok. Co to oznacza? – W aktualnej sytuacji jest to dla nas przede wszystkim kwestia prestiżu. Niestety, nie idzie za tym zmiana sposobu finansowania uczelni, co było zapowiadane na początku tego okresu ewaluacji.

Warto podkreślić, że przyznana naukom teologicznym kategoria A+ jest najwyższą z możliwych do uzyskania w kraju. Przyznawana jest ona m.in. w oparciu o ocenę ekspertów zagranicznych, ma zatem znaczenie w skali ponadkrajowej. Kategoria A jest uznaniem osiągnięć na poziomie krajowym. – To oznacza, że badania naukowe uprawiane przez przedstawicieli danej dyscypliny są na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast kategoria B+ oznacza, że badania naukowe i ich efekty prezentują bardzo dobry poziom gwarantujący wysoką jakość prowadzonych postępowań awansowych, co przekłada się na pełne uprawnienia awansowe – wyjaśnia prorektor ds. nauki UO.

Ewaluacja przeprowadzana była za okres 2017-2021. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Nauki „Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki”.

– Tak znakomite wyniki ewaluacji naszych dyscyplin to rezultat zbiorowego wysiłku bardzo wielu naszych pracowników. Fantastyczny rezultat! – podsumowuje prof. dr hab. Jacek Lipok. – Po kolejnym, czteroletnim okresie ewaluacji, na pewno chcemy być na co najmniej tak dobrym poziomie, jaki reprezentujemy dzisiaj. Będziemy podejmowali wiele działań, by tak się stało. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest szereg czynników, niezależnych od nas, które na to wpłyną.

Prorektor UO ds. nauki zwraca wśród nich uwagę m.in. na finansowanie nauki na poziomie krajowym, kwestie demografii, które dotyczą zarówno liczby studentów, jak i pracowników, a także stabilność reguł ewaluacji. – Jesteśmy w drugim roku kolejnego okresu ewaluacji, a wciąż nie znamy jej ostatecznych zasad – mówi. – Wiemy, że będzie zmiana listy czasopism, zmiana punktacji, zmiana kryteriów, ale na jakie ostatecznie – nie wiemy. Mam nadzieję, że poznamy je finalnie w tym roku.

Ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UO:
• ekonomia i finanse: B+
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: B+
• informatyka: B+
• historia: B+
• językoznawstwo: A
• literaturoznawstwo: A
• nauki biologiczne: B+
• nauki chemiczne: A
• nauki fizyczne: B+
• nauki medyczne: B+
• nauki o polityce i administracji: A
• nauki o zdrowiu: A
• nauki prawne: B+
• nauki teologiczne: A+
• pedagogika: B+
• psychologia: A
• sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: B+

GALERIA

.