Senat UO za włączeniem PMWSZ w struktury uniwersytetu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Senat UO za włączeniem PMWSZ w struktury uniwersytetu

Senat Uniwersytetu Opolskiego przyjął 15 listopada 2018 r. historyczną uchwałę, w której wyraża pozytywną opinię w sprawie włączenia  Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w struktury UO. Uczelnie mają działać jako jeden organizm od 1 października 2019 r.

- To historyczny moment, przypadający w historycznym, 25. roku istnienia Uniwersytetu Opolskiego – podkreślił prowadzący posiedzenie senatu rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prosząc o przyjęcie uchwały.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym - 51 głosów oddano za, jedna osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie było (Senat UO liczy 65 osób, w głosowaniu udział wzięło 52 członków senatu).

Połączenie potencjałów szansą na rozwój

W uchwale, za którą głosowało 51 senatorów czytamy m.in.: „Mając pełną świadomość konieczności dostosowania funkcjonowania naszych Uczelni do polityki naukowej państwa, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-ekonomiczne miasta Opola i województwa opolskiego wynikające z Ustawy 2.0, w trosce o jakość prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz potrzeby tworzenia jak najlepszych warunków kształcenia studentów, pracy nauczycieli akademickich, jak również nowoczesnego zarządzania uczelnią – co traktujemy nie tyle jako wyzwanie, co niepowtarzalną szansę – Senat Uniwersytetu Opolskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.”

Jak podkreślił rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk podjęta przez senat uchwała jest uchwałą ramową, która wytycza kierunki dalszych szczegółowych rozmów władz obydwu uczelni i gremiów do tego celu przez nie powołanych.

Członkowie senatu zabierający głos podczas posiedzenia podkreślali wagę i wymiar podjętej właśnie decyzji o połączeniu, która będzie skutkować wzmocnieniem pozycji uczelni poprzez połączenie kapitału naukowego, dydaktycznego oraz infrastruktury. – W tak małym jak nasze, opolskie, środowisku naukowym konsolidacja jest niezbędna – podkreślił prof. dr hab. Piotr Wieczorek, dziekan Wydziału Chemii.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UO obecny był rektor PMWSZ dr hab. Tomasz Halski. Zabierając głos powiedział: - Obiecuję ciężką pracę i zapewniam, że zespół PMWSZ jest do niej przygotowany. Mamy spory potencjał naukowy, pracowników z dużym dorobkiem naukowym, publikujących. Cieszę się, że wiele – jako uczelnia – wniesiemy w struktury uniwersytetu, m.in. dyscyplinę nauki o zdrowiu – podkreślił. – Duże możliwości gdy chodzi o połączenie dała nam nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, to najwłaściwszy moment na podjęcie takiej decyzji.

Rektor Halski dodał, że w głosowaniu nad uchwałą o połączeniu, jakie w jego uczelni odbyło się kilka dni temu, 17 senatorów było za, dwóch przeciw, dwóch się wstrzymało.

Co niesie za sobą włączenie PMWSZ w struktury UO   

Zgodnie z uchwałą na Uniwersytecie Opolskim powstanie Collegium Medicum – jednostka organizacyjna skupiająca dydaktykę i naukę w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i o kulturze fizycznej. Wszystkie kierunki studiów w ramach powyższych dziedzin prowadzone dotychczas na Uniwersytecie Opolskim i w PMWSZ w Opolu będą nadal prowadzone i organizacyjnie przyporządkowane do Collegium Medicum. W ramach Collegium Medicum utworzony zostanie, na bazie Instytutu Medycyny, Wydział Lekarski, a wydziały Fizjoterapii, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PMWSZ staną się jednostką organizacyjną (np. pod nazwą Wydział Nauk o Zdrowiu), na prawach wydziału, Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

W uchwale zapisano także, że majątek PMWSZ w Opolu stanie się majątkiem Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Collegium Medicum, Uniwersytet Opolski przejmuje prawa i zobowiązania PMWSZ w Opolu, a studenci PMWSZ w Opolu stają się studentami Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dniem włączenia obejmie funkcję prorektora ds. Collegium Medicum do roku 2024 r.

Uniwersytet Opolski zapewnia także przejęcie wszystkich pracowników Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dotychczasowych warunkach pracy i płacy (wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników) na okres pięciu lat.

Senat Uniwersytetu Opolskiego zostanie uzupełniony o przedstawicieli PMWSZ, zgodnie z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Opolskiego, a do składu pierwszej rady uczelni UO senat dokona wyboru jednego przedstawiciela PMWSZ.

W uchwale zapisano również, że szczegółowe warunki włączenia, przygotowane przez władze Uniwersytetu Opolskiego i PMWSZ zostaną zawarte w umowie pomiędzy obiema uczelniami oraz staną się podstawą wspólnie opracowanego wniosku do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Od głosu wstrzymała się prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor. ds.  zarządzania i rozwoju - uzasadniając swoją decyzję podkreśliła, że od początku z wielkim entuzjazmem popiera ideę połączenia obydwu uczelni, jednak zabrakło jej szerszej debaty na ten temat.

***

W czwartek 15 listopada 2018 r. wystosowany został do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego list informujący o podjęciu przez senaty obydwu uczelni jednobrzmiących uchwał sprawie planowanego połączenia się. Kolejnym krokiem będzie opracowanie wspólnego wniosku do MNiSW ws. połączenia.

GALERIA ZDJĘĆ

 

.